Sản Phẩm

Trong giai đoạn cuối của kế hoạch phát triển 2021-2025, ngành nông nghiệp hữu cơ tại Đồng Nai đặt ra hàng loạt mục tiêu quan trọng, tập trung vào xây dựng nông thôn mới (NTM), chương trình OCOP (Mỗi xã một sản phẩm), và quá trình tái cơ cấu nông nghiệp.

Scroll to Top